Anmälan om missförhållanden enligt lex Sarah

LÄS MER

Här kan du anmäla missförhållande eller risk för missförhållande inom socialtjänstens verksamhet. Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

Personal som är skyldig att anmäla
-  Personal som arbetar med vård och omsorg inom socialtjänsten. Det är till exempel på äldreboenden, inom hemtjänsten, på HVB-hem eller inom vården av personer med missbruk.
- Personal som ger stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS. Det är till exempel på gruppboenden och vid personlig assistans, om det inte är den som tar emot stödet som är arbetsgivare.
- Tjänstepersoner som handlägger ärenden enligt socialtjänstlagen.

Personalen inom ovanstående kategorier är skyldiga att anmäla misstanke om eller kända missförhållanden till närmaste chef. 

Frågor om e-tjänsten

Socialförvaltningen
vindelns.kommun@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Socialförvaltningen
vindelns.kommun@vindeln.se