Ansökan om enskild avloppsanläggning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Så här söker du avloppstillstånd

För att få installera en avloppsanläggning till vilken vattentoalett ska anslutas måste du först ha ett tillstånd enligt miljöbalken. För att anlägga en avloppsanordning utan vattentoalett eller vid ombyggnation av en befintlig avloppsanordning krävs en anmälan enligt miljöbalken innan arbetet påbörjas. Prövningen är förenad med en handläggningsavgift.

Miljö- och byggnadsnämndens prövning
Vid behandlingen av avloppsärenden bedömer Miljö- och byggkontoret vilka miljökonsekvenser den planerade anläggningen kan få, om tillräcklig hänsyn tas till närliggande dricksvattenbrunnar och vattendrag samt om anläggningen uppfyller kraven i lagstiftningen. Vidare bedöms de tekniska förutsättningarna för att kunna utföra en fungerande infiltration med mera. Den som söker tillstånd måste vara beredd att vid behov utreda dessa frågor närmare innan beslut i ärendet fattas. Bedömningarna är ungefär desamma både för året runt-bostäder som för fritidshus.

När ansökan är komplett och ärendet utrett fattar Miljö- och byggnadsnämnden ett beslut som skickas till sökande. I beslutet framgår om tillstånd har beviljats och vilka villkor som gäller för anläggandet av avloppsanläggningen. Det kan exempelvis vara så att särskild hänsyn ska tas eller att avloppet ska utformas på ett visst sätt.

Vi tar ut en avgift för din ansökan

Vi tar ut en avgift för din ansökan, det gäller oavsett om du får tillstånd för din ansökta åtgärd eller inte.
Vi tar också ut en avgift om du återtar din ansökan efter vi har påbörjat någon form av handläggning.

Avgifter för de vanligaste anmälnings- och ansökningsärendena

Kontakta oss gärna om du vill vet mer om vilken avgift som gäller för dig.

Mina sidor

Du kan följa ditt ärende och kommunicera med handläggaren via Mina sidor. Läs mer om hur Mina sidor fungerar i vår handbok för användare. 

Handbok för användare

Spara ärende

Du har möjlighet att spara ditt ärende och återuppta det vid senare tillfälle. Logga in på Mina sidor för att återuppta ett sparat ärende. 

Till dig som inte kan använda e-tjänsten

Om du väljer att använda blanketten i stället för e-tjänsten kan du inte följa ditt ärende via Mina sidor. Du behöver skriva ut blanketten och fylla i den med penna.

Frågor om e-tjänsten

Miljö- och byggkontoret
miljo@vindeln.se
0933-140 00

Personuppgiftsansvarig

Miljö- och byggnadsnämnden
vindelns.kommun@vindeln.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa